Privacyverklaring

Logo De Bibliotheek Zuidoost Fryslân

Hoe gaan wij als Bibliotheek om met jouw gegevens? Dit kun je lezen in onze privacyverklaring. Ook vind je onderaan deze pagina ons privacybeleid en -reglement.

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die je aan Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat jouw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze worden gebruikt.
 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens die direct of indirect tot jou te herleiden zijn. Je kunt hierbij denken aan naam en adres, maar bijvoorbeeld ook aan leengegevens of voorkeuren die je bij ons hebt opgegeven.

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voorletters, roepnaam (alleen bij jeugdleden) en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres (niet verplicht)
 • IBAN en BIC
 • legitimatiebewijs (soort en nummer)
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld via de website en door persoonlijk of telefonisch contact)

Gegevens minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@bzof.nl Dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom hebben we gegevens nodig?

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân verwerkt jouw persoonsgegevens:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van het lidmaatschap;
 • om onze diensten te verlenen en te factureren;
 • om met je te communiceren (waaronder het verzenden van berichten);
 • om analyses uit te voeren voor rapportagedoeleinden;
 • om onze diensten te optimaliseren;
 • om je extra diensten en voordelen aan te bieden;
 • om je te informeren over producten, evenementen, aanbiedingen en acties van de Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien je daarvoor toestemming hebt gegeven;
 • om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties);
 • en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

Hoelang bewaren we gegevens

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om onze overeenkomst met jou goed te kunnen uitvoeren. De wettelijke bewaartermijnen dienen hierbij als uitgangspunt.

Delen met anderen

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden:

Bij interbibliothecair leenverkeer
Je kunt via het interbibliothecair leenverkeer in veel gevallen (kopieën van) werken opvragen uit de catalogus van andere Bibliotheken. Mocht je een dergelijke aanvraag doen, dan zijn wij genoodzaakt enkele van jouw persoonsgegevens door te geven aan de betreffende Bibliotheek (waaronder naam en pasnummer). Wij wijzen je erop dat de verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige omgang met jouw persoonsgegevens ligt bij deze externe Bibliotheek. Je kunt desgewenst bij de betreffende Bibliotheek het beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens opvragen.

Onlinebibliotheek.nl
"Als lid van de Bibliotheek Zuidoost Fryslân kun je gebruik maken van verschillende aanvullende landelijke diensten die vallen onder de verantwoordelijkheid van de Koninklijke Bibliotheek. Via de website www.onlinebibliotheek.nl kun je bijvoorbeeld e-books lenen. Ook op de website www.bibliotheek.nl worden specifieke diensten door de Koninklijke Bibliotheek aangeboden. Om van deze diensten gebruik te kunnen maken, dien je op de website(s) voor de desbetreffende diensten een account aan te maken.

Wij wisselen op voorhand een beperkte set persoonsgegevens met de Koninklijke Bibliotheek uit om het mogelijk te maken dat je door de Koninklijke Bibliotheek als lid van de bibliotheek wordt herkend. Op het moment dat je een account voor deze dienst(en) aanmaakt geef je hiermee toestemming voor het verstrekken van jouw lidmaatschapsgegevens van de Bibliotheek Zuidoost Fryslân aan de Koninklijke Bibliotheek. De Koninklijke Bibliotheek koppelt deze gegevens vervolgens aan dit nieuwe account. Zij verwerkt deze gegevens overeenkomstig haar eigen privacyverklaring: https://www.onlinebibliotheek.nl/klantenservice/privacy-policy.html

Als je gebruik maakt van de diensten via www.onlinebibliotheek.nl en/of www.bibliotheek.nl, kun je voor je rechten als betrokkene rechtstreeks contact opnemen met de Koninklijke Bibliotheek.
Je kunt van modelbrieven gebruik maken en die zijn beschikbaar op: https://www.kb.nl/avginzage

Externe dienstverleners en andere sites

Indien je via de website van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân terecht komt op de website of applicatie van een derde partij, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende derde partij voor jou van toepassing. Je wordt aangeraden de privacyverklaring van deze derde partij te raadplegen.

In kaart brengen websitebezoek

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Raadpleeg daarvoor de privacyinstellingen van jouw browser.

Adobe Analytics
Deze website maakt gebruik van Adobe Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Adobe Systems Inc. om ons online aanbod voortdurend te optimaliseren. Wij hebben Adobe Analytics zodanig ingesteld dat er wordt voldaan aan de eisen die de AVG aan deze verwerking stelt. Mocht je niettemin toch niet willen dat jouw websitebezoek via Adobe Analytics wordt gemeten, dan kun je dit in de cookie-instellingen van jouw browser blokkeren.
 

Marketing- en onderzoeksdoeleinden

Wij kunnen jouw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op jouw interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening).
Als je niet wilt dat jouw gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kun je dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van jouw gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.
 

Beveiliging

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân. Gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân, zover dat op grond van hun functie noodzakelijk is. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens kosteloos in te zien, te corrigeren, aan te passen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heb je het recht om te vragen om beperking van verwerkingen door ons, het recht om door ons ‘vergeten’ te worden en het recht op overdracht van persoonsgegevens (dataportabiliteit). Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking door ons. Je kunt een verzoek met betrekking tot één van deze rechten sturen naar privacy@bzof.nl Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van onze Bibliotheek.
Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân kan jouw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in deze privacyverklaring. In dat geval zullen wij contact met je opnemen alvorens jouw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden. Wij brengen je dan op de hoogte van de wijziging(en) aan onze privacyverklaring en ook bieden we je de kans om jouw deelname te weigeren.
 

Contactgegevens

Stichting Bibliotheken Zuidoost Fryslân
Griffioenpark 10
8471 KP Wolvega
info@bzof.nl

Privacybeleid en -reglement