Fryske oanrieders

Daliks nei de Fryske Boekstart tips!

Direct naar de Friese boekstart tips!

Nei de Tomke webside

Nei de Tomke webside

Naar de Tomke website

Lês No:

Audio- en meilêsferzje fan Sex to the Max

Lêze foar de list

Boeken oer Fryslân

Daliks nei de Fryske katalogus

Direct naar de Friese catalogus

Fryske apps foar bern

Fryske apps foar bern

Friese apps voor kinderen

Lês No:

YouTube Vlog-Soap Jennifer to the Max

Literêre kursussen

Friese literatuur cursussen

Fryske Berneboeken

Fryske E-books

Daliks nei de Fryske E-books!

Direct naar de Friese E-books

Nei Tomke radio

Nei Tomke Radio!

Naar Tomke radio

Lês No: Boek Sex to the Max

As Max Wouda (15) takom skoaljier in profylwurkstik skriuwe moat, wol hy dat dwaan oer seksualiteit. Dat is in ûnderwerp dat him boeit. Mei iepen fizier sil hy útsykje hoe't dat no krekt sit mei hetero's en homo's, hoe't seksualiteit troch de tiid en kultueren hinne feroaret en wêrom't safolle minsken it lestich fine om iepen en earlik oer seks te praten. Dêrfoar docht hy no alfêst ûndersyk, op ferskillende manieren.Yn Nei de top fertelle seis skriuwers ferhalen oer seis ferneamde Friezen: Abe Lenstra, Maurits Escher, Mata Hari, Grutte Pier, Eise Eisinga en Doutzen Kroes.