Biebpanel Resultaten onderzoek imago van de Bibliotheek

Van 4 november t/m 9 december 2013 vond het onderzoek plaats naar het imago van de bibliotheek. Dit onderzoek werd gehouden onder leden en niet-leden van de bibliotheek.

Is de infographic niet goed leesbaar, download hem dan als pdf-bestand.

De respons

De respons onder de leden bedroeg 73% en de gemiddelde leeftijd was 55 jaar. De verhouding man/vrouw was 16% man en 84% vrouw. Deze leden zijn allemaal lid van een vestiging binnen de organisatie Bibliotheek Zuidoost Fryslân. Tijdens dit onderzoek zijn tevens 500 mensen ondervraagd die geen lid zijn van de bibliotheek, de niet-leden. Deze niet-leden zijn bezoekers van bibliotheken door heel Nederland waarvan de bibliotheekorganisatie ook is aangesloten bij BiebPanel. Gemiddeld zijn zij 48 jaar en de helft is man. Ruim de helft van de niet-leden kent de bibliotheek alleen van naam en 54% heeft de afgelopen vijf jaar de bibliotheek bezocht.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:

  • Spontane associaties bij de bibliotheek
  • Imago van de bibliotheek
  • Functies van de bibliotheek
  • Loyaliteit aan de bibliotheek

Onderzoek

In bovenstaande ‘infographic’ staan van Bibliotheek Zuidoost Fryslân de belangrijkste resultaten uit het Biebpanel-onderzoek. De resultaten worden hieronder toegelicht.

Spontane associaties bij de bibliotheek

Waar denken de leden, maar ook de niet-leden spontaan aan bij de bibliotheek? De spontaan genoemde associaties zijn ingedeeld in categorieën. We zien dat boeken zowel onder de leden als onder de niet-leden, de meest genoemde spontane associatie is. Zo denkt iets meer dan twee op de vijf van de leden spontaan aan boeken. Onder de niet-leden is dit zelfs 56%.

Andere spontane associaties die de leden bij de bibliotheek hebben zijn een bepaalde sfeer/gevoel (32%), informatie (28%) en andere materialen (27%). Terwijl niet-leden, naast boeken, voornamelijk aan andere materialen (34%) en lenen (24%) denken.

Na het benoemen van de spontane associaties bij de bibliotheek, is gevraagd in hoeverre de genoemde associaties positief dan wel negatief zijn. Voor alle genoemde eigenschappen geldt dat deze overwegend een positieve gevoelswaarde hebben. Zo roept de associatie boeken voor meer dan 90% van de leden een positief beeld op. Onder de niet-leden is dit voor 81% het geval. De associaties sfeer/gevoel, informatie en ontspanning zijn voor nagenoeg alle leden en de niet-leden positief.

Het imago van de bibliotheek

In dit onderzoek is het imago van de bibliotheek getoetst door het tonen van 20 foto’s van verschillende dieren. Daarbij is de vraag gesteld welk dier op basis van het karakter het beste bij de bibliotheek past. De uil is het dier waarmee de bibliotheek veruit het vaakst wordt geassocieerd. Circa vier op de tien leden, en niet-leden, vinden de uil het beste bij de bibliotheek passen. De leden lichten hun keuze voor de uil toe als “de uil staat symbool voor wijsheid en kennis”. Ook wordt een aantal keren genoemd dat een uil rust en bedachtzaamheid uitstraalt. De niet-leden zien de bibliotheek als de “wijze uil” en hebben het idee dat wijsheid en kennis wordt vergaard in de bibliotheek.

Een kameleon en een vlinder worden door ongeveer een tiende van de leden gezien als passend voor de bibliotheek. De reden om voor een kameleon te kiezen is, dat een kameleon de eigenschap heeft zich aan te passen aan de omgeving. Een aantal panelleden ziet dat de bibliotheek aan het veranderen is. Iets dat volgens deze groep ook noodzakelijk is in de huidige tijd. Naast de mate waarin de kameleon kan veranderen, vinden ze de verscheidenheid van het dier ook passen bij de bibliotheek. Door het aanbieden van verschillende materialen en activiteiten is er voor ieder wat wils.

De panelleden die voor de vlinder hebben gekozen, geven aan dat de bibliotheekleden tijdens hun bezoek aan de bibliotheek, net als een vlinder, fladderen, rondsnuffelen en genieten van de vrijheid. Maar een vlinder staat ook voor rust en vriendelijkheid. En de vele kleuren waarin de vlinders voorkomen, zien een aantal panelleden ook terug door de veelzijdigheid van de bibliotheek.

Circa negen op de tien leden vinden het leuk om de bibliotheek te bezoeken. Onder de niet-leden is dit zoals te verwachten lager (58%).

Ook ruim 90% van de leden ziet de bibliotheek als ‘laagdrempelig’ en ‘betrouwbaar’ en vindt het personeel behulpzaam. Onder de niet-leden liggen de percentages over het algemeen lager. Toch ziet een meerderheid van de niet-leden de bibliotheek als betrouwbaar en laagdrempelig.

Functies van de bibliotheek

De panelleden kregen 12 stellingen voorgelegd. Van die stellingen zijn de leden met 99% het meest overtuigd van het feit dat de bibliotheek moet blijven bestaan. De niet-leden denken hier niet anders over, al ligt het percentage met 91% iets minder hoog. Geconcludeerd kan worden dat, al zijn mensen zelf geen lid van de bibliotheek, zij het wel van belang vinden dat de bibliotheek blijft bestaan.

Daarnaast zijn de leden van mening dat de bibliotheek belangrijk is voor het opdoen van kennis, van belang is voor de jeugd en ook belangrijk is voor de ouderen. Het belang voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven wordt in mindere mate onderkend (73%). Onder de niet-leden zien we hetzelfde beeld, al liggen vrijwel alle percentages iets lager.

Dat de bibliotheek haar klanten actief opzoekt, daar is slechts 30% van de leden het mee eens en 17% onder de niet-leden.

Loyaliteit aan de bibliotheek

De leden zijn op basis van hun ervaringen met de bibliotheek gevraagd, hoe waarschijnlijk of onwaarschijnlijk het is dat zij de bibliotheek aanbevelen bij vrienden, familie of collega's.

Iets meer dan de helft, 52% geeft aan de bibliotheek aan te bevelen. 35% is daarin neutraal en 13% geeft aan dit niet te doen.

Redenen die zijn gegeven om de Bibliotheek Zuidoost Fryslân aan te bevelen is onder meer het belang van het bestaan van de bibliotheek. Daarnaast geeft een aantal leden aan, de bibliotheek een fijne plek te vinden om te ontspannen of een boek te lezen en wordt genoemd dat de bibliotheek veel waar voor je geld geeft. Leden die de bibliotheek niet aanbevelen geven als tips een iets grotere en meer actuele collectie en met de tijd meegaan qua digitalisering.

Conclusies/verbeterpunten

Dankzij uw deelname kunnen wij onze dienstverlening nog beter afstemmen op uw behoeften.Wij vinden het heel mooi om te zien dat zowel de leden als de niet-leden in overgrote meerderheid willen dat de bibliotheek blijft bestaan. Ook de grote loyaliteit aan de bibliotheek waarderen wij zeer.

Als belangrijkste verbeterpunt is naar voren gekomen dat de bibliotheek haar klanten beter actief moet opzoeken en ook beter moet laten zien welke diensten zij aanbiedt. Vooral onder de niet-leden zijn de bestaande diensten niet altijd bekend. In de volgende bijeenkomst waar alle bibliotheekmedewerkers bij aanwezig zijn, worden deze punten besproken.